Algemene voorwaarden Happy Horse Advies


Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden
1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten door Happy Horse Advies gevestigd te Loenen, hierna te noemen Happy Horse Advies, aangegaan.
1-2 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden van Happy Horse Advies.
1-3 Bijzondere, van de voorwaarden van Happy Horse Advies afwijkende bepalingen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden.
2-1 Happy Horse Advies aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
2-2 Eventuele toepasselijkheid van de hiervoor genoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Happy Horse Advies onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden.
2-3 Algemene voorwaarden worden slechts door Happy Horse Advies aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 3 Aanbiedingen
3-1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf of magazijn van Happy Horse Advies, inclusief omzetbelasting en exclusief emballage.
3-2 Gegevens in drukwerken verstrekt door Happy Horse Advies zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht, zij binden Happy Horse Advies niet.

Artikel 4 Overeenkomst
4-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en bemiddeling, wordt eerst bindend voor Happy Horse Advies door zijn mondelinge of schriftelijke bevestiging.
4-2 Elke met Happy Horse Advies aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, deze zaak uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat zonodig Happy Horse Advies informatie betreffende hem opvraagt.
4-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur, enz., evenals gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen, e.d. door Happy Horse Advies bij de aanbiedingen verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

Artikel 5 Prijzen
5-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.
5-2 Prijslijsten en reclamematerialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Happy Horse Advies niet.

Artikel 6 Gedeeltelijke levering
Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben in overeenstemming met het bepaalde in artikel ‘Betaling’.

Artikel 7 Emballage
Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage is ter beoordeling van Happy Horse Advies.

 Artikel 8 Aanbetaling
Happy Horse Advies is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 50% te vragen. Alleen als door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Happy Horse Advies de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, naast schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel 9 Vervoer
De verzending geschiedt op de wijze als door Happy Horse Advies aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen snel- of expressenverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel 10 Leveringstermijnen
10-1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Happy Horse Advies schriftelijk in gebreke te stellen.
10-2 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Happy Horse Advies zijn de goederen te leveren.
10-3 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 11 Meer- en minderwerk
11-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
11-2 Meer- en minderwerk voor of tijdens uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.
11-3 Door Happy Horse Advies te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
11-4 De toepasselijkheid van het in artikel 7A:1646 B.W. bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 12 Wijziging van de opdracht
12-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order of opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
12-2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Happy Horse Advies ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
12-3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Happy Horse Advies buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 13 Annuleren
13-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Happy Horse Advies al aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Opdrachtgever zal eveneens aan Happy Horse Advies als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs.
Opdrachtgever is voorts verplicht Happy Horse Advies te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.
13-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Happy Horse Advies zich alle rechten voor onvolledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 Reclame
14-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Happy Horse Advies terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 1 dag na de dag van de levering Happy Horse Advies wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek kon worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
14-2 Happy Horse Advies dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

14-3 Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundigen komen voor rekening van de partij die in het ongelijk worden gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
14-4 Indien reclame naar het oordeel van Happy Horse Advies c.q. de onafhankelijke deskundige juist is, zal hij hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

Artikel 15 Garantie
15-1 Gedurende een nader overeengekomen periode na levering verleent Happy Horse Advies aan de opdrachtgever schriftelijk garantie voor materiaal- en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan. Happy Horse Advies zijn garantie geldt niet indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, van andere oorzaken dan van materiaal- en fabricagefouten of indien Happy Horse Advies na overleg met de opdrachtgever gebruikt materiaal of gebruikte goederen levert.
15-2 Voor alle goederen en materialen die Happy Horse Advies niet zelf vervaardigt verleent hij nooit meer garantie dan door zijn leverancier aan hem wordt gegeven. Garantie wordt slechts verstrekt op geleverde materialen, doch niet op loon of uren of diensten, deze worden in rekening gebracht.
15-3 Voorverkochte en geleverde goederen met fabrieks- resp. importeurs- of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Artikel 16 Retentierecht
Wanneer Happy Horse Advies goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft ter uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Happy Horse Advies heeft dit retentierecht eveneens op eerdere overeenkomsten die de opdrachtgever nog verschuldigd is.

Artikel 17 Aansprakelijkheid
17-1 Happy Horse Advies is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a) Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b) Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
c) Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
d) Normale slijtage aan de geleverde en voor bemiddeling in beheer gegeven zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
e) Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;
f) Enige andere van buiten afkomende oorzaak.
17-2 Happy Horse Advies is slechts aansprakelijk, voorzover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voorzover ontstaan door schuld van Happy Horse Advies of van hen, die door Happy Horse Advies te werk zijn gesteld.
17-3 Happy Horse Advies zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden dat afhankelijk van de aard van de schuld.

 

Artikel 18 Overmacht
18-1 Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen,verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Happy Horse Advies of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Happy Horse Advies, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Happy Horse Advies, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Happy Horse Advies overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
18-2 Happy Horse Advies is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, dat geheel te zijner eigen beoordeling om de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Artikel 19 Eigendomsvoorhoud
19-1 Zolang Happy Horse Advies geen volledige betaling betreffende van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Happy Horse Advies.
19-2 Happy Horse Advies heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever is verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
19-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
.

Artikel 20 Wanprestatie en ontbinding
20-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen al in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
20-2 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Happy Horse Advies ingeval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, dit geheel of ten dele zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze.
20-3 De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft Happy Horse Advies eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Happy Horse Advies op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 21 Betaling
21-1 Betaling dient contant te geschieden na de indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
21-2 Happy Horse Advies is gerechtigd indien de betaling van de verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
21-3 Happy Horse Advies is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtdeurwaarder en incassobureau.
21-4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 75,00.Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat Happy Horse Advies zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 22 Toepasselijk recht
Op alle door Happy Horse Advies gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing: deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 23 Geschillen
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de woon- c.q. vestigingsplaats van Happy Horse Advies, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.